Підручники та навчальні посібники у форматі Fb2

В навчально-методичному посібнику «Безпека життєдіяльності» висвітлено теоретичні основи безпеки життєдіяльності людини, як елемента системи життєвого середовища.

Подано правові, нормативні, організаційні основи безпеки життєдіяльності; класифікацію видів небезпек (природні, техногенні, соціальні тощо).

 

 

 

Біржовий ринок: навч. посіб. / М.О. Солодкий. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 565 с.

У навчальному посібнику на теоретичному і практичному рівнях викладені основи біржової діяльності, подано шляхи розвитку товарних, фондових та валютних біржових ринків, розглянуто види біржових угод та порядок їх укладання. Особливу увагу приділено біржовому ринку деривативів, сучасним технологіям біржової торгівлі та новітніх розрахунків.
У навчальному посібнику відображено світові та вітчизняні досягнення у розвитку біржового ринку.
Посібник підготовлено відповідно до кваліфікаційних характеристик та навчальних планів спеціальностей “Економіка підприємства”, “Фінанси” та “Менеджмент організацій”.
Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, а також всіх фахівців, які працюють на біржовому ринку.

 

 

Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках: навчальний  посібник/ Алєксєєнко С.А.–К.: Аграрна освіта, 2014. –418 с.

Висвітлено теоретичні питання організації обліку та звітності в банках. Розглянуто кореспондентські відносини між банківськими установами, порядок відкриття банками рахунків у національній та іноземній валютах; облік готівкових коштів і касових операцій, безготівкових розрахунків по рахунках клієнтів, кредитних,депозитних операцій, формування капіталу банку; облік операцій з цінними паперами, основних засобів та нематеріальних активів, доходів та витрат банку, внутрішньогосподарських операцій та оформлення фінансової звітності.

 

 

Економіка сільського господарства: навч. посіб./(Збарський В.К., Бабієнко М.Ф., Кулаєць М.М., Синявська І.М., Хоменко М.П.); за ред. проф. В.К. Збарського. – К.: Агроосвіта, 2013. – 352 с.
Висвітлено основні проблеми та закономірності розвитку аграрного сектору економіки України в умовах реформування відносин власності на землю та майно. Опрацьовано економічний механізм забезпечення дії закону вартості в усіх галузях і сферах агропромислового комплексу.
Визначено заходи підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва на основі його кооперації, інтеграції та інтенсифікації. Запропоновано шляхи подальшого розвитку всіх форм господарювання на селі.
Для слухачів системи післядипломної освіти та студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за програмами підготовки спеціалістів і магістрів фахових економічних спрямувань. Посібник може бути корисним для аспірантів та викладачів економічних спеціальностей.

 

Інфраструктура товарного ринку : навчальний посібник / В.М. Пилявець, В.В. Озима, В.П. Заруба.  – К. : Аграрна освіта, 2015. –  255 с.
У навчальному посібнику розкрито сутність інфраструктури товарного ринку та її роль у ринковій економіці, види та умови здійснення ефективної діяльності окремими ланками інфраструктури товарного ринку, методи раціональної організації та планування діяльності підприємств та організацій інфраструктури товарного ринку, систему показників інфраструктури товарного ринку та методи їх формування.
Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і, викладачів вищих навчальних закладів. Навчальний посібник буде корисний також науковцям і фахівцям-практикам у сфері товарного обігу, комерційної діяльності, маркетингу.