МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

 

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОДУКТИВНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

 

 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА ТА РИНКІВ

М'ЯСО-МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ

 

 

Київ – 2018

 

УДК 637.1+637.5]-047.36"2013/2014"

ББК 36.95+36.92

    Т33

 

Автори: І. М. Демчак, Д. М. Микитюк, І. В. Свиноус, О. М. Варченко, В. М. Голик, О. Л. Чижевський,      Г. В. Мартиненко, О. П. Корніяш, Н. І. Цулая.

 

Друкується за рішенням вченої ради Українського науково-дослідного інституту продуктивності агропромислового комплексу (протокол № 2 від 3 березня 2014 р.).

 

Т 33  Тенденції розвитку галузі тваринництва та ринків м’ясо-молочної продукції України /[І. М. Демчак, Д. М. Микитюк,  І. В. Свиноус та ін.]. – К. : НДІ “Украгропромпродуктивність”, 2017. – 52 с.

 

Щомісячне науково-аналітичне видання "Тенденції розвитку галузі тваринництва та ринків м'ясо-молочної продукції України" містить дані про виробництво та реалізацію основних видів продукції тваринництва, поголів’я худоби і птиці, цінову ситуацію на ринку продукції тваринництва, виробництво м’ясо-молочної продукції, її експорт та імпорт у динаміці за декілька років. Дані узагальнені по Україні у розрізі регіонів та за категоріями господарств (за відповідний період 2016 − 2017 рр.). Наведені результати аналітичних досліджень показників, що характеризують стан розвитку галузі тваринництва.

Джерелом інформації є дані Державної служби статистики України. Запропонований авторами матеріал має науково-практичну цінність, оскільки надається оперативно, з висвітленням комплексної інформації, що ґрунтується на достовірності даних, об’єктивності оцінки ринку продукції тваринництва.

Наведені матеріали можуть бути використані у науковій, педагогічній і практичній роботі для аналізу стану виробництва продукції тваринництва та її переробки, цінової ситуації, прогнозування та визначення напрямів ефективного розвитку галузі тваринництва на господарському, районному, регіональному і державному рівнях.

УДК 637.1+637.5]-047.36"2013/2014"

ББК 36.95+36.92

 

Без права перевидання. Відтворення або використання матеріалу, що міститься в інформаційному продукті, для освітніх або некомерційних цілей вирішується без отримання попередньої письмової згоди власників авторського права за умови посилання на його повну бібліографічну назву згідно з ДСТУ 7.1:2006. Відтворення або використання матеріалу, що міститься в даному інформаційному продукті, для перепродажу, інших комерційних цілей або угод (договорів) на розробку науково-дослідних робіт забороняється без отримання попередньої згоди власників авторського права. Ці умови відносяться і до видань попередніх років. Заявку на отримання такого дозволу слід направляти науково-організаційному відділу НДІ “Украгропромпродуктивність” за адресою: 03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 2, або електронною поштою: uapp_god@ukr.net

Ó І. М. Демчак, Д. М. Микитюк,

І. В. Свиноус та ін., 2016

 

Науково-аналітичне видання

 

Демчак Іван Микитович,

Микитюк Дмитро Миколайович,

Свиноус Іван Вікторович та ін.

 

Тенденції розвитку

 галузі тваринництва та ринків

м’ясо-молочної продукції України

 

Редактор Г. Г. Руденко

Комп’ютерне складання і верстання О. Л. Чижевський

 

Научно-аналитическое издание “Тенденции развития отрасли животноводства и рынков мясо-молочной продукции Украины” содержит данные о производстве и реализации основных видов продукции животноводства, поголовье скота и птицы, ценовой ситуации на рынке продукции животноводства, производстве мясо-молочной продукции, ее экспорте и импорте в динамике за несколько лет. Данные обобщены по Украине по областям и по категориям хозяйств (за соответствующий период 2015 – 2016 гг.). Изложены результаты аналитических исследований показателей, характеризующих состояние развития отрасли животноводства.

 

Monthly publication of the results of analytical studies " Trends in the livestock industry development and meat and dairy products markets in Ukraine" contains data on production and marketing of basic livestock products, cattle and poultry numbers, the price situation on the market of animal products, the production of meat and dairy products, its exports and import in dynamics for several years. Data given for Ukraine in terms of regions and farm types (for the corresponding period of 2015-2016). A brief analysis of these indicators which the state development of the livestock industry characterize is made.

 

Підп. до друку 20 лютого 2017 р.. Формат 70x108 1/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Гарнітура Times New Roman.

Ум. друк. арк. 4,8   .   Обл.-вид. арк 3,1     Наклад 300 прим.  Зам. № 7

 

Український науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового комплексу

 Міністерства аграрної політики та продовольства України,

03035, Київ-35, Солом’янська площа, 2

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 1375 від 28.05.03

 

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………………………………………………

3

Основні показники стану галузі тваринництва за січень – квітень 2018 року……………………………..………..

4

1.     Ринок молока та молочноЇ продукції

5

Виробництво молока…………………………………………………………………………………………………….…

6

Темпи зростання (зменшення) виробництва молока…………………………………………………………………….

7

Виробництво молока в усіх категоріях господарств за квітень 2018 року…………………………………………….

8

Динаміка виробництва молока в усіх категоріях господарств………………………………………………………….

9

Виробництво молока у сільськогосподарських підприємствах за квітень 2018 року

10

Динаміка виробництва молока у сільськогосподарських підприємствах……………………………………………...

11

Виробництво молока у господарствах населення за квітень 2018 року……………………………………………..…

12

Динаміка виробництва молока у господарствах населення……………………………………………………….….…

13

Середні ціни на молоко, реалізоване сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами

14

Динаміка середніх цін на молоко, реалізоване сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами

15

Поголів’я корів..…………………………………………………………………………………………….…………….

16

Темпи зростання (зменшення) поголів’я корів у всіх категоріях господарств………………………………………..

17

Середній надій молока від корови в сільськогосподарських підприємствах……………………………….…………

18

Виробництво молочної продукції ……………………..…………………………………………………………….……

19

Зовнішня торгівля молоком та молочними продуктами….…………..………………………………………….……..

20

Географічна структура експорту молокопродукції……………………………………………………………………..

21

Географічна структура імпорту молокопродукції…………………………………………………………………..…..

22

2.     Ринок м’яса та м’ясної продукції

23

Темпи зростання (зменшення) реалізації на забій худоби та птиці у живій масі…………………………………..

24

Середні ціни на велику рогату худобу, реалізовану сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами……………………………………………………………………………………………………………………

 

25

Динаміка середніх цін на велику рогату худобу, реалізовану сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами……………………………………………………………………………………………………………………

 

26

Вирощування, реалізація та співвідношення вирощування худоби і птиці на сільськогосподарських підприємствах до її реалізації на забій…….……………………………………………………………………………...

27

Скотарство. Поголів’я великої рогатої худоби………………………………………………………………………..

28

Темпи зростання (зменшення) поголів’я великої рогатої худоби………………………………………………………

29

Вирощування та реалізація великої рогатої худоби в сільськогосподарських підприємствах …………………….

30

Свинарство. Поголів’я свиней…………………………………………………………………………...…………………..………….

31

Темпи зростання (зменшення) поголів’я свиней

32

Вирощування та реалізація свиней в сільськогосподарських підприємствах у живій масі……………………………………………

33

Середні ціни на свиней, реалізованих сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами………………………………..

34

Динаміка середніх цін на свиней реалізованих сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами………………………

35

Виробництво м’ясної продукції ……………………...……………………………………………………………………….……...

Зовнішня торгівля м’ясом та м’ясопродуктами …………………………………………………………………………………..…...

Географічна структура експорту м’ясопродукції……………….…………………………………………………….……..

Географічна структура імпорту м’ясопродукції ……………………………………………………………..……………………

Вівчарство. Поголів’я овець та кіз……………………………………………………………………………………………………....

Темпи зростання (зменшення) поголів’я овець та кіз…………………………………………………………………………………...

36

37

38

39

40

41

Птахівництво. Поголів’я птиці………………………………….………………………………………………………………………

Темпи зростання (зменшення) поголів’я птиці…………………………………………………………………………………………

Виробництво яєць від птиці всіх видів………………………………………………………………………………………………….

42

43

44

Темпи зростання (зменшення) виробництво яєць від птиці всіх видів………………………………………………….

45

Середні ціни на яйця, реалізовані сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами……………………………….……

46

Динаміка середніх цін на яйця, реалізованих сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами………………………..

47

Вирощування та реалізація м’яса птиці в живій масі в сільськогосподарських підприємствах…………………………………..

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………………………………………………….…………

48

49

 

Вступ

За січень – квітень 2018 року господарствами всіх форм власності реалізовано на забій 1084,1 тис. т худоби і птиці, вироблено 2836,7 тис. т молока та 4981,9 млн. шт. яєць.

Порівняно з 2017 роком реалізація на забій худоби та птиці в живій масі в усіх категоріях господарств зменшилася проти минулого року на 1,3 %, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах збільшилося на 0,6 %, а у господарствах населення зменшилася на 4,2 %.

Виробництво молока господарствами всіх форм власності зменшилося на 1,1 %, у тому числі в господарствах населення – на 3,1 %, а в сільськогосподарських підприємствах збільшилося на 3,2 %.

Виробництво яєць від птиці всіх видів в усіх категоріях господарств збільшилося на 2,1 %, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – на 4,6, а в господарствах населення зменшилося на 1,1 %.

У сільськогосподарських підприємствах, проти минулого року, зріс надій молока від однієї корови на 5,6 %, вирощування худоби та птиці всіх видів у живій масі збільшилося на 0,9 %, у тому числі птиці – на 3,7, а свиней зменшилося на 4,9, великої рогатої худоби – на 3,8 %.

Станом на 1 травня 2018 року в усіх категоріях господарств поголів’я великої рогатої худоби, проти відповідного періоду 2017 року, зменшилося на 4,4 %, у тому числі корів – на 3,8, свиней – на 6,3, овець та кіз – на 3,9, а птиці збільшилося на 1,2 %.

У сільськогосподарських підприємствах поголівя великої рогатої худоби скоротилося на 3 %, у тому числі корів – на 1,4, свиней – на 3,1, а овець та кіз збільшилося на 1,8, птиці – на 2,6 %.

У господарствах населення поголівя великої рогатої худоби зменшилося на 5 %, у тому числі корів – на 4,6, свиней – на 10, овець і кіз – на 4,7, птиці – на 0,7 %.

 

 

* Тут і далі без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя; та частини зони проведення антитерористичної операції.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СТАНУ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА ЗА СІЧЕНЬ – КВІТЕНЬ 2018 РОКУ

(збільшення/зменшення у % до 2017 року)

 

1.    РИНОК МОЛОКА ТА МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

 

    2017 рік     2018 рік

 

 

Виробництво молока за категоріями господарств, тис. т

 

Показник

 

2018 р.

 

До 2017 р.

У т. ч. за квітень

2018 р.

До 2017 р.

+,-

%

 

+,-

%

 

 

 

 

Усі категорії господарств

2836,7

-32,8

98,9

890,4

-12,2

98,6

 

Сільськогосподарські

підприємства

916,6

28,3

103,2

243,1

8,9

103,8

 

Господарства населення

1920,1

-61,1

96,9

647,3

-21,1

96,8

 

 

За січень – квітень поточного року виробництво молока в усіх категоріях господарств зменшилося проти попереднього року на 32,8 тис. т (1,1 %), у тому числі в господарствах населення – на 61,1 тис. т (3,1 %), а в сільськогосподарських підприємствах, навпаки, збільшилося на 28,3 тис. т  (3,2 %).

 

Найбільше вироблено молока у січні – квітні 2018 року в усіх категоріях господарств Вінницької та Полтавської областей (відповідно 243,2 та 236,1 тис. т), а найменше – в Луганській, Донецькій, Чернівецькій та Запорізькій областях (відповідно 30,7; 53; 66,8 та 70 тис. т).

Зниження виробництва молока в усіх категоріях господарств за січень – квітень 2018 року, проти відповідного періоду 2017 року, допустили 16 областей, а найбільше Івано-Франківська – на 5,8 тис. т.

Найвищі обсяги приросту виробництва молока досягли на сільськогосподарських підприємствах Хмельницька –     3,6 тис. т та Житомирська – 2,9 тис. т області.

Першість з виробництва молока в усіх категоріях господарств за квітень 2018 року залишається за Вінницькою та Полтавською (відповідно 74,5 тис. т та 65,5 тис. т) областями, а найнижчі показники – у Луганській, Донецькій та Чернівецькій областях – відповідно 10,8; 15,5 та 22,5 тис. т.

У січні, лютому, березні, квітні 2018 року спостерігалося зменшення, проти відповідного періоду минулого року, виробництва молока в усіх категоріях господарств на 3,8, 6,5, 10,3 та 12,2 тис. т.

По сільськогосподарських підприємствах найвищі обсяги виробництва молока за квітень 2018 року зафіксовано у Полтавській, Черкаській, Чернігівській, Харківській та Київській областях (відповідно 36,2; 25,6; 21,6; 20,7 та 19,8 тис. т), а найнижчі – у Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях (відповідно 0,1; 1,1 та 1,4 тис. т).

У січні, лютому, березні, квітні 2018 року спостерігалося збільшення виробництва молока сільськогосподарськими підприємствами, порівняно з минулим роком, на 8,3, 6,9, 4,2 та 8,9 тис. т.

Найбільшим виробником молока господарствами населення серед областей України за квітень 2018 року була Вінницька область – 56,2 тис. т. Даний показник вищий за обсяги виробництва молока господарствами населення чотирьох областей разом – Луганської, Донецької, Черкаської та Київської (50 тис. т).

За січень, лютий, березень, квітень поточного року в господарствах населення, порівняно з минулим роком, спостерігалося зменшення виробництва молока, відповідно на 12,1, 13,4, 14,5 та 21,1 тис. т.

Середня реалізаційна ціна молока, продане сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами у січні – квітні 2018 року по Україні становила 7822 грн/т. Водночас діапазон реалізаційних цін по регіонах коливався від 7319 грн/т в Луганській області до 8203 грн/т в Дніпропетровській. У дев’яти областях середня ціна на молоко була вищою від середньої по Україні.

У Закарпатській та Чернівецькій областях дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.

У січні – квітні 2018 року порівняно із січнемквітнем 2017 року середня ціна реалізації молока аграрними підприємствами збільшилася на 7,1 % (520 грн/т).

*Без урахування накладних витрат по закупівлях, транспортних та експедиційних витрат, податку на додану вартість.

Поголів’я корів у всіх категоріях господарств на 1 травня 2018 року зменшилося на 81,1 тис. голів, порівняно з відповідним періодом минулого року, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – на 6,8 тис., у господарствах населення – на 74,3 тис. голів.

Основний масив поголів’я корів в усіх категоріях господарств на 1 травня 2018 року сконцентрований у Вінницькій (149 тис. голів), Хмельницькій (132,4 тис.), Полтавській (125,1 тис.) та Львівській (113,4 тис. голів) областях, а на сільськогосподарських підприємствах – у Полтавській, Чернігівській та Черкаській областях (відповідно 62,4; 47 та 46,4 тис. голів).

 

 

Поголів’я корів в усіх категоріях господарств на 1 травня 2018 року зменшили, проти відповідного періоду минулого року, всі області України, крім Житомирської.

За квітень 2018 року спостерігалася тенденція щодо збільшення, проти попереднього місяця, поголів’я корів усіма категоріями господарств на 8,7 тис. голів, у тому числі сільськогосподарськими підприємствами – на 3,2 тис., господарствами населення – на 5,5 тис. голів.

 

За січень – квітень 2018 року середній надій молока від корови в Україні становив 2047 кг, що на 109 кг більше порівняно з відповідним періодом минулого року. Лише у 9-ти областях – Херсонській, Київській, Харківській, Полтавській, Тернопільській, Черкаській, Миколаївській, Волинській та Вінницькій – надій більший від середнього по Україні. Найвищий показник (2587 кг) був у Херсонській області, а найменший – у Закарпатській (1189 кг).

Найбільший приріст надою молока від корови, проти минулого року, одержано у Херсонській області (250 кг), а найнижчий – в Одеській (13 кг). Слід зазначити, що 20 областей збільшили надій молока проти 2017 року. Продуктивність дійного стада зменшилась у Рівненській, Луганській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

 

Виробництво молочної продукції

 

 

Виробництво основних видів молочних продуктів, тис. т

 

 

Динаміка виробництва молочних продуктів у

січні – березні 2017 і 2018 роках, тис. т

 

За даними Державної служби статистики України, у січні – березні 2018 року порівняно з січнем – березнем   2017 року відбулося збільшення обсягів виробництва масла вершкового – на 12,1 %, спредів і сумішей жирових – на 8,8, сирів жирних – на 5,7 та сиру свіжого неферментованого і сиру кисломолочного – на 4 %.

При цьому відбулося скорочення обсягів виробництва продуктів кисломолочних на 31 % та молока обробленого рідкого – на 4,6 %.

Зовнішня торгівля молоком та молочними продуктами

 

За даними Державної митної служби України у січні – березні 2018 року Україною:

-   експортовано молока та молокопродуктів на суму 68,5 млн. дол. США. Порівняно з відповідним періодом минулого року (45,4 млн. дол. США) цей показник збільшився на 23,1 млн. дол. США (на 50,9 %);

-   імпортовано молокопродукції на суму 20,9 млн. дол. США, що на 8,7 млн. дол. (71,3%) більше ніж у січні – березні 2017 року (12,2 млн. дол. США).

Торговельне сальдо по даній товарній групі є позитивним і становить 47,6 млн. дол. США. Проти показника минулого року (33,2 млн. дол. США) воно збільшилось на 14,4 млн. дол. США.

 

Найбільшу частку експорту молокопродуктів у січніберезні 2018 року становили масло вершкове 181,4 тист (82,5 % від загального експорту молокопродуктів у перерахунку на молоко), сири 20,1 тист (9,2 %), молоко згущене 10,8 тист (4,9 %), молоко і вершки незгущені – 2,9 тист (1,3 %), морозиво 2,6 тис. т (1,2 %), кисломолочна продукція – 1,5 тист (0,7 %) та молочна сироватка  0,6 тист (0,3 %).

Динаміка експорту молочних продуктів

у січні – березні 2017 і 2018 роках, тис. т

Експорт молока та молокопродуктів у перерахунку на молоко у січні – березні 2018 року становив 220 тис. т, що на 114,4 тис. т більше (у 2 рази) ніж у січні – березні 2017 року (105,6 тис. т).

 

У січні – березні 2018 року в основному імпортувалися сири – 29,7 тис. т (76,5 %, від загального імпорту молокопродуктів у перерахунку на молоко), масло вершкове – 5,9 тис. т (15,3 %), кисломолочна продукція – 1,7 тис. т (4,3 %), молоко згущене – 1,2 тис. т (3,2 %).

 

Динаміка імпорту молочних продуктів

у січні – березні 2017 і 2018 роках, тис. т

Імпорт молока та молокопродуктів у перерахунку на молоко у січні – березні 2018 року становив 38,9 тис. т, що більше (51 %) від січня – березня 2017 року (25,7 тис. т) на 13,2 тис. т.

Географічна структура експорту молокопродукції

 

У січні – березні 2018 року Україна експортувала молокопродукції на суму 68,5 млн. дол. США в 74 країни. У січні – березні
2017 року – 45,4 млн. дол. в 58 країни. Спостерігається зростання обсягів експорту молочної продукції на 23,1 млн. дол. США (50,9%).

У поточному році молокопродукція переважно поставлялася до Туреччини, Марокко, Молдови, Казахстану, Грузії, Південної Африки, Саудівської Аравії, Азербайджану, Вірменії та Китаю, які займають від загальної суми (68,5 млн. дол.. США) експортованої молокопродукції відповідно: 14,5 % (9,9 млн. дол. США), 13,1% (9 млн.), 10,3 % (7 млн.), 8,4 % (5,7 млн.), 7,2 % (4,9 млн), 4,8 %     (3,3 млн.), 4,3 % (3 млн.), 4,2 % (2,9 млн.) 4 % (2,7 млн.) та 3,5 % (2,4 млн. дол. США).

У поточному році зменшився експорт молокопродукції переважно до Казахстану на 7 %, Туркменістану – на 4,1 %, Бангладеш – на 3,1 %, Молдови – на 2,9 %, Китаю – на 2,9 %. Водночас збільшили за цей період присутність своєї молокопродукції на ринку України Туреччина – на 14,5 %, Марокко – на 6,7 %, Південна Африка – на 4,5 %, Саудівська Аравія – на 3,7 %, Грузія – на 2,3 %.

 

Географічна структура імпорту молокопродукції

 

На митну територію України у січні – березні 2018 року імпортовано молокопродукції на суму 20,9 млн. дол. США із 25 країн. У січні – березні 2017 року було завезено молокопродукції на 12,2 млн. дол. США з 25 країн. Обсяги імпорту зросли на 8,7 млн. дол. США (71,3 %).

Україна молокопродукти імпортувала переважно із Польщі, зокрема, 29,3 % від загальної суми імпортованої молокопродукції (6,1 млн. дол. США), Німеччини – 19,1 % (3,9 млн. дол. США), Франції – 12,2 % (2,5 млн. дол. США), Нідерландів – 8,3 % (1,7 млн. дол. США), Бельгії – 5,1 % (1,1 млн. дол. США).

За три місяці поточного року збільшилися обсяги імпорту молочної продукції з Туреччини, Франції, Швейцарії, Польщі та Литви відповідно на 3,4 %, 1,9, 1,3, 0,5 та 0,4 %. Водночас Бельгія, Чехія та Білорусь зменшили цей показник, відповідно на 2,4 %, 1,4 % та 1,3 %.

 

2.    РИНОК М’ЯСА ТА М’ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Показник

Факт  2018 р.

До 2017 р.

У т. ч. за квітень

2018 р.

До 2017 р.

+,-

%

+,-

%

 

 

 

Усі категорії господарств

1084,1

-14,4

98,7

293,7

-12,0

96,1

Сільськогосподарські підприємства

662,4

4,2

100,6

168,3

-1,9

98,9

Господарства населення

421,7

-18,6

95,8

125,4

-10,1

92,5

За січень – квітень 2018 року, порівняно з 2017 роком, обсяги реалізації на забій худоби та птиці зменшилися за всіма категоріями господарств на 14,4 тис. т, у тому числі господарствами населення – на 18,6 тис., а підприємствами збільшилися на 4,2 тис. т.

У січні – квітні 2018 року лідерами серед регіонів України з реалізації на забій худоби та птиці всіма категоріями господарств були Вінницька, Черкаська, Дніпропетровська та Київська області, які разом реалізували на забій 47 % худоби і птиці від загальних обсягів реалізації в цілому по державі (1084,1 тис. т).

У січні – квітні 2018 року, проти відповідного періоду минулого року, обсяги реалізації худоби і птиці на забій в усіх категоріях господарств збільшили 11 областей, на сільськогосподарських підприємствах – 12, у господарствах населення – вісім областей.

 

Середні ціни реалізації великої рогатої худоби (у живій масі) сільськогосподарськими підприємствами за січень – квітень 2018 року збільшилися, порівняно з відповідним періодом 2017 року, на 1368 грн/т. У 15 областях середня реалізаційна ціна великої рогатої худоби менша за середню по Україні (31426 грн/т).

 

Середні ціни реалізації великої рогатої худоби (наростаючим підсумком) сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами за січень – квітень 2018 року збільшилися, проти відповідного періоду 2017 року на 4,6 %, а проти попереднього місяця – на 0,1 %.

 

   *Без урахування накладних витрат по закупівлях, транспортних та експедиційних витрат, податку на додану вартість.

Загальний показник із вирощування худоби та птиці на сільськогосподарських підприємствах у січні – квітні 2018 року збільшився, проти відповідного періоду минулого року, на 6,2 тис. т за рахунок збільшення вирощування птиці на 17 тис. т.

Показник співвідношення вирощування до реалізації свідчить про обсяг наявних м’ясних ресурсів на відповідну дату, який за січень – квітень поточного року для всіх видів тварин становили 4,7 %. М’ясні ресурси птиці нарощені на 4,2 %, свиней – на 6,7, великої рогатої худоби – на 4,6 %.

У січні – квітні 2018 року відбулося зменшення таких ресурсів за всіма видами тварин проти відповідного періоду   2017 року на 0,5 %.

 

 

Види тварин

Вирощування в живій масі, тис. т

Реалізація на забій у живій масі, тис. т

Співвідношення вирощування до реалізації, %

2018 рік

+,- до 2017 року

2018 рік

+,- до 2017 року

2018 рік

+,- до

2017 року

Всі види тварин

691,5

6,2

660,6

3,3

 

104,7

 

0,5

Велика рогата худоба

47,5

-1,9

45,4

-0,3

 

104,6

 

-2.5

Свині

167,8

-8,7

157,2

-19,2

 

106.7

 

6,9

Птиця

475,6

17,0

456,4

22,6

 

104,2

 

-1,5

 

СКОТАРСТВО

 

Поголів’я великої рогатої худоби на 1 травня 2018 року в усіх категоріях господарств зменшилося, проти відповідного періоду 2017 року, на 181 тис. голів, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – на 36,6 тис., у господарствах населення – на 144,4 тис. голів.

Станом на 1 травня 2018 року в господарствах населення зосереджено 70 % від загальної кількості поголів’я великої рогатої худоби, а на сільськогосподарських підприємствах лише 30 %.

У Київській, Черкаській, Полтавській та Чернігівській областях питома вага поголів’я худоби на сільськогосподарських підприємствах складала, відповідно 65; 62; 57 та 55 % від загальної кількості поголів’я по області.

 

На 1 травня 2018 року, порівняно з відповідним періодом минулого року, лише Луганська та Житомирська області збільшили кількість великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств.

Водночас слід зазначити, що за квітень поточного року спостерігалася тенденція щодо збільшення, проти попереднього місяця, поголів’я великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств на 82,1 тис. голів, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – на 2,8 тис., в господарствах населення – на 79,3 тис. голів.

 

Показники співвідношення вирощування до реалізації великої рогатої худоби в живій масі сільськогосподарськими підприємствами досить строкаті.

У січні – квітні 2018 року найбільше вирощували і реалізували велику рогату худобу в Полтавській, Черкаській та Чернігівській областях.

 

СВИНАРСТВО

 

На 1 травня 2018 року в усіх категоріях господарств зменшилося поголів’я свиней, проти відповідного періоду 2017 року, на 418,6 тис. голів, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – на 108,7 тис., у господарствах населення – на 309,9 тис. голів.

Станом на 1 травня 2018 року в усіх категоріях господарств найбільша кількість свиней сконцентрована у Київській – 506,3 тис. голів (8,2 % від загального поголів’я по Україні), Донецькій – 471,5 тис. (7,6 %), Львівській – 389,1 тис. (6,3 %) та Тернопільській – 366,2 тис. голів (5,9 %) областях.

У сільськогосподарських підприємствах найбільше поголів’я свиней утримувалося в Донецькій – 91 % від загального поголів’я по області, Київській – 81, Дніпропетровській – 77 та Полтавській – 72 % областях.

 

В усіх категоріях господарств на 1 травня 2018 року лише три області збільшили поголів’я свиней проти 1 травня   2017 року, зокрема Київська, Донецька та Львівська, а в 21-ій області відбулось його зменшення.

Найбільше скорочення поголів’я (від 41,4 до 77 тис. голів) допустили в Дніпропетровській, Закарпатській та Одеській областях.

   Слід зазначити, що у квітні поточного року в усіх категоріях господарств відбулося збільшення поголів’я свиней, проти попереднього місяця, на 45,9 тис. голів, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – на 17,5 тис., в господарствах населення – на 28,4 тис. голів.

 

 

У січні – квітні 2018 року найбільші показники вирощування та реалізації свиней (у живій масі) зафіксовані у Донецькій (25,5 тис. т та 25,5 тис. т відповідно), Київській (20,1 тис. та 17,6 тис.), Івано-Франківській (14,4 тис. та 13,2 тис.) та Полтавській (14,2 тис. т та 12,4 тис. т), областях.

 

   Сільськогосподарські підприємства 8-ми областей за січень – квітень 2018 року реалізовували свиней за цінами вищими, ніж у середньому по Україні (39369 грн/т).

   Найвищі середні реалізаційні ціни були у Львівській області (42211 грн/т), а найнижчі – у Луганській (32700 грн/т).

 

   Середня ціна реалізації свиней (у живій масі) сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами за січень – квітень 2018 року на 46,5 % (12489 грн/т) більше ціни, яка склалася за січень – квітень 2017 року, а проти січня – квітня 2016 року – на 74,7 % (16830 грн/т).

 

   *Без урахування накладних витрат по закупівлях, транспортних та експедиційних витрат, податку на додану вартість.

Виробництво м'ясної продукції

 

Виробництво основних видів м’ясних продуктів, тис. т

 

Динаміка виробництва м’ясних продуктів

у січні – березні 2017 і 2018 роках., тис. т

 

 

У січні – березні 2018 року, в порівнянні з відповідним періодом 2017 року, спостерігалось збільшення обсягів виробництва м’яса свійської птиці замороженого на 44,9%, свинини замороженої – на 23,5 та виробів ковбасних – на 7 %.

При цьому відбулося скорочення обсягів виробництва м'яса свійської птиці свіжого чи охолодженого на 33,6 %, м'яса великої рогатої худоби замороженого – на 23,5, м'яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – на 4,7 та м'яса свинини свіжої чи охолодженої на 4,7 %.

 

Зовнішня торгівля м’ясом та м’ясопродуктами

 

За даними Державної митної служби України у січні – березні 2018 року Україною:

-   експортовано м'яса та м'ясопродуктів  на суму 143,5 млн. дол. США. Порівняно з відповідним періодом минулого року (118,7 млн. дол. США) цей показник збільшився на 24,8 млн. дол. США (на 20,9 %);

-   імпортовано м'ясопродукції на суму 35,0 млн. дол. США, що на 11,3 млн. дол. (47,7 %) більше ніж у січні – березні 2017 року (23,7 млн. дол. США).

Торговельне сальдо по даній товарній групі є позитивним і становить 108,5 млн. дол. США. Проти показника минулого року (95 млн. дол. США) воно збільшилось на 13,5 млн. дол. США.

 

Найбільша частка експорту м’ясопродуктів припадає на м’ясо та харчові субпродукти птиці – 74,7 тис. т (83,2 % від загального експорту м’яса та м’ясопродукції у перерахунку на м’ясо), яловичину морожену – 5,2 тис. т (5,8 %), яловичину охолоджену – 2,9 тис. т  (3,3 %), субпродуктів харчових великої рогатої худоби та інших тварин – 1,6 тис. т (1,8 %) та консервованих м’ясопродуктів – 0,6 тис. т (0,9 %). Крім того, експортовано 0,6 тис. т свинини мороженої свіжої (0,7%).

Динаміка експорту м’ясних продуктів

у січні – березні 2017 і 2018 роках, тис. т

Експорт м’яса та м'ясопродуктів у перерахунку на м'ясо у січні – березні 2018 року становив 89,8 тис. т, що проти січня – березня 2017 року (83,2 тис. т) більше на 6,6 тис. т, або на 7,9 %.

 

Найбільше імпортувалося м’яса та харчових субпродуктів птиці – 30,8 тис. т (48,9 % від загального імпорту м’яса та м’ясопродукції у перерахунку на м’ясо), сала, свинячого та пташиного жиру – 14,1 тис. т (31,3 %), субпродуктів харчових великої рогатої худоби т інших тварин – 8,4 тис. т (13,4 %), свинини мороженої свіжої – 1,8 тис. т (2,9 %). Крім того, імпортовано 0,7 тис. т консервованих м’ясопродуктів (1,6%).

 

Динаміка імпорту м’ясних продуктів

у січні – березні 2017 і 2018 роках, тис. т

Імпорт м’яса та м'ясопродуктів у перерахунку на м'ясо у січні – березні 2018 року становив 63 тис. т, що більше проти 2017 року (45,6 тис. т) на 17,4 тис. т, або на 38,3 %.

 

Географічна структура експорту м’ясопродукції

Україна експортувала м’ясопродукції у січні – березні 2018 року на суму 143,5 млн. дол. США в 78 країн.

У січні – березні 2017 року – 118,7 млн. дол. США в 76 країн. Спостерігалася позитивна динаміка щодо експорту м’ясної продукції на 24,8 млн. дол. США (20,9 %).

Головними покупцями м’ясопродукції були Нідерланди, Єгипет, Ірак, Словаччина, Білорусь, Гонконг, Німеччина, Азербайджан, Об’єднані Арабські Емірати, Грузія та Казахстан, які займали від загальної суми (143,5 млн. дол. США) експортованої продукції відповідно: 20,2 % (28,9 млн. дол. США), 10,1 % (14,5 млн.), 9,8 % (14,1 млн.), 8 % (11,4 млн.), 6,6 % (9,5 млн.), 6,1 % (8,7 млн.), 4,7 % (6,7 млн.), 4,4 % (6,4 млн.), 3,1 % (4,4 млн.) та 3 % (4,3 млн. дол. США).

У поточному році значно зменшився експорт м'ясопродукції переважно до Єгипту – на 12,1 %, Азербайджану – на 4,7 %, Грузії – на 2,4 %, Казахстану – на 2,3 %, Об'єднаних Арабських Еміратів – на 1,1 % та Білорусії – на 0,5 %. Водночас збільшили за цей період присутність своєї м'ясопродукції на ринку України Словаччина – на 9,5 %, Нідерланди – на 8,1 %, Ірак – на 2,4 % та Гонконг – на 1,2 %.

 

Географічна структура імпорту м’ясопродукції

 

На митну територію України у січні – березні 2018 року імпортовано м’ясопродукції на суму 35 млн. дол. США із 28 країн. У січні – березні минулого року було завезено м’ясопродукції на 23,7 млн. дол. США з 25 країн. Загальний обсяг імпорту зріс на 11,3 млн. дол. США (47,7 %).

Імпорт до України відбувався переважно із Польщі – 40,9 % від загальної суми імпортованої м’ясопродукції (14,3 млн. дол. США), Німеччини – 21,5 % (7,5 млн. дол. США), Нідерландів – 8,2 % (2,9 млн. дол. США), Угорщини – 7,2 % (2,5 млн. дол. США) та Іспанії – 4,4 % (1,5 млн. дол. США).

За три місяці поточного року обсяги імпорту м'ясної продукції збільшилися з Угорщини, Польщі, Данії, Німеччини, Бельгії та Нідерландів, відповідно на 2 %, 1,5, 1,2, 0,6 % та 0,2 %. Водночас Литва, Франція, Білорусь, Іспанія та Чехія зменшили цей показник, відповідно на 1,4 %, 1,1 % 1 %, 0,8 % та 0,4 %.

 

ВІВЧАРСТВО

Поголів’я овець та кіз на 1 травня 2018 року в усіх категоріях господарств, проти відповідного періоду 2017 року, зменшилося на 65 тис. голів, у тому числі в господарствах населення – 68,8 тис., а в сільськогосподарських підприємствах воно зросло на 3,8 тис. голів.

Основне поголів’я овець та кіз на 1 травня 2018 року було зосереджене в господарствах населення (87 %). Найбільше поголів’я сконцентровано в усіх категоріях господарств Одеської та Закарпатської областей (відповідно 375,8 та 193,4 тис. голів).

 

У семи областях України на 1 травня 2018 року відбулося збільшення, проти відповідного періоду минулого року, в усіх категоріях господарств поголів’я овець та кіз. Найбільший приріст поголів’я овець та кіз мала Львівська область – 4,7 тис. голів.

Водночас Закарпатська та Одеська області допустили значне зменшення поголів’я овець та кіз – відповідно на 36,4 та 11,7 тис. голів.

 

 

   ПТАХІВНИЦТВО

 

 

Поголів’я птиці в усіх категоріях господарств на 1 травня 2018 року збільшилося проти відповідного періоду минулого року на 2,3 млн. голів, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – на 2,9 млн., а у господарствах населення зменшилося на 0,6 млн. голів.

Основне поголів’я птиці в усіх категоріях господарств на 1 травня 2018 року було зосереджене у Київській, Вінницькій, Черкаській та Дніпропетровській областях. У цих областях поголів’я птиці коливалося від 18,4 млн. у Дніпропетровській до 28,8 млн. голів у Київській.

Найменше поголів’я птиці (до 4 млн. голів) в усіх категоріях господарств знаходилося у Луганській, Миколаївській, Чернівецькій, Чернігівській, Одеській та Закарпатській областях.

 

   Слід зазначити, що за січень – квітень 2017 року в усіх категоріях господарств 15 областей спостерігалася позитивна динаміка щодо нарощування поголів’я птиці.

За січень – квітень 2018 року всіма категоріями господарств вироблено 4981,9 млн. шт. яєць, у тому числі сільськогосподарськими підприємствами – 2844 млн., господарствами населення – 2137,9 млн. шт., що більше, проти минулого року, відповідно на 102,5; 125,9 та менше на 23,4 млн. шт.

   Найбільшими виробниками яєць усіма категоріями господарств в Україні були – Київська та Херсонська області. Основний відсоток виробництва яєць у цих областях припадає на сільськогосподарські підприємства.

   Виробництво яєць, усіма категоріями господарств, за січень – квітень 2018 року збільшили 12 областей України. Суттєві його прирости до відповідного періоду минулого року відбулися у Херсонській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

По областях, за січень – квітень 2018 року, спостерігалася досить велика строкатість у реалізаційній ціні на харчові яйця, яка коливалася від 1367 грн за 1 тис. шт. у Черкаській до 1956 грн у Сумській області при середній по Україні 1677грн за 1 тис. шт.

У Волинській, Закарпатській, Луганській та Чернівецькій областях дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.

 

У січні – квітні 2018 року середня ціна реалізації харчових яєць сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами збільшилася на 65,9 % (666 грн за 1 тис. шт.) проти ціни, яка склалася у січні – квітні 2017 року та більше на 60,3 % (631 грн за 1 тис. шт.) проти січня – квітня 2016 року.

 

* Без урахування накладних витрат по закупівлях, транспортних та експедиційних витрат, податку на додану вартість.

У поточному році забезпечення м’ясом птиці регіонів України здійснюється практично за рахунок Вінницької,Черкаської, Дніпропетровської та Київської областей, які виростили відповідно 127,8; 120,2; 81,2 та 59,4 тис. т птиці в живій масі, або разом 56 % від загального показника з вирощування (691,5 тис. т) по Україні.

 

Висновки

 

На 1 травня 2018 року спостерігалася тенденція щодо зменшення поголів’я сільськогосподарських тварин та птиці порівняно з відповідним періодом минулого року, а саме:

– великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств скоротилося на 181 тис. голів, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – на 36,6 тис., у господарствах населення – на 144,4 тис. голів;

– корів у всіх категоріях господарств зменшилося на 81,1 тис. голів, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – на 6,8 тис., у господарствах населення – на 74,3 тис. голів;

– свиней в усіх категоріях господарств скоротилося на 418,6 тис. голів, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – на 108,7 тис., в господарствах населення – на 309,9 тис. голів;

– овець та кіз в усіх категоріях господарств скоротилося на 65 тис. голів, у тому числі в господарствах населення – на 68,8 тис., а у сільськогосподарських підприємствах навпаки зросло на 3,8 тис. голів.

Водночас, проти минулого року, збільшено в усіх категоріях господарств поголів’я птиці на 2,3 млн. голів, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – на 2,9 млн., а у господарствах населення зменшено на 0,6 млн. голів.

У січні – квітні 2018 року в усіх категоріях господарств не вдалося стабілізувати ситуацію з реалізацією на забій худоби та птиці та виробництва молока. Так, порівняно із січнем – квітнем 2017 року, реалізація на забій худоби та птиці зменшилася на 14,4 тис. т (1,3 %), виробництво молока – на 32,8 тис. т (1,1 %).

Водночас, проти минулого року, виробництво яєць в усіх категоріях господарств збільшилося на 103 млн. штук (2,1 %).

 

За даними митних органів у 2018 році:

– експорт м’яса та м'ясопродуктів у перерахунку на м'ясо у січні – березні 2018 року становив 89,8 тис. т, що проти січня – березня 2017 року (83,2 тис. т) більше на 6,6 тис. т, або на 7,9 %. Водночас у грошовому виразі експорт збільшився на 24,8 млн. дол. США, або на 20,9 % і становив 143,5 млн. дол. США;

імпорт м’яса та м'ясопродуктів у перерахунку на м'ясо у січні – березні 2018 року становив 63 тис. т, що більше проти 2017 року (45,6 тис. т) на 17,4 тис. т, або на 38,3 %. Водночас у грошовому виразі імпорт знаходився на рівні 35 млн. дол. США, що на 11,3 млн. дол. США (або 47,7 %) більше, ніж у минулому році (23,7 млн. дол. США);

– експорт молока та молочних продуктів у перерахунку на молоко у січні – березні 2018 року становив 220 тис. т, що на 114,4 тис. т більше (у 2 рази) ніж у січні – березні 2017 року (105,6 тис. т), а у грошовому виразі експорт знаходився на рівні 68,5 млн. дол. США, що на 50,9 % більше, або на 23,1 млн., ніж у 2017 році (45,4 млн. дол. США);

– імпорт молока та молокопродуктів у перерахунку на молоко у січні – березні 2018 року становив 38,9 тис. т, що більше (51 %) від січня – березня 2017 року (25,7 тис. т) на 13,2 тис. т, а у грошовому виразі імпорт знаходився на рівні 20,9 млн. дол. США, що більше від 2017 року (12,2 млн. дол. США) на 71,3 %, або на 8,7 млн. дол. США.