• Підручники та навчальні посібники у форматі Fb2

  • Back

В навчально-методичному посібнику «Безпека життєдіяльності» висвітлено теоретичні основи безпеки життєдіяльності людини, як елемента системи життєвого середовища.

Подано правові, нормативні, організаційні основи безпеки життєдіяльності; класифікацію видів небезпек (природні, техногенні, соціальні тощо).
Біржовий ринок: навч. посіб. / М.О. Солодкий. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 565 с.

У навчальному посібнику на теоретичному і практичному рівнях викладені основи біржової діяльності, подано шляхи розвитку товарних, фондових та валютних біржових ринків, розглянуто види біржових угод та порядок їх укладання. Особливу увагу приділено біржовому ринку деривативів, сучасним технологіям біржової торгівлі та новітніх розрахунків.
У навчальному посібнику відображено світові та вітчизняні досягнення у розвитку біржового ринку.
Посібник підготовлено відповідно до кваліфікаційних характеристик та навчальних планів спеціальностей “Економіка підприємства”, “Фінанси” та “Менеджмент організацій”.
Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, а також всіх фахівців, які працюють на біржовому ринку.

Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках: навчальний  посібник/ Алєксєєнко С.А.–К.: Аграрна освіта, 2014. –418 с.

Висвітлено теоретичні питання організації обліку та звітності в банках. Розглянуто кореспондентські відносини між банківськими установами, порядок відкриття банками рахунків у національній та іноземній валютах; облік готівкових коштів і касових операцій, безготівкових розрахунків по рахунках клієнтів, кредитних,депозитних операцій, формування капіталу банку; облік операцій з цінними паперами, основних засобів та нематеріальних активів, доходів та витрат банку, внутрішньогосподарських операцій та оформлення фінансової звітності.

Економіка сільського господарства: навч. посіб./(Збарський В.К., Бабієнко М.Ф., Кулаєць М.М., Синявська І.М., Хоменко М.П.); за ред. проф. В.К. Збарського. – К.: Агроосвіта, 2013. – 352 с.
Висвітлено основні проблеми та закономірності розвитку аграрного сектору економіки України в умовах реформування відносин власності на землю та майно. Опрацьовано економічний механізм забезпечення дії закону вартості в усіх галузях і сферах агропромислового комплексу.
Визначено заходи підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва на основі його кооперації, інтеграції та інтенсифікації. Запропоновано шляхи подальшого розвитку всіх форм господарювання на селі.
Для слухачів системи післядипломної освіти та студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за програмами підготовки спеціалістів і магістрів фахових економічних спрямувань. Посібник може бути корисним для аспірантів та викладачів економічних спеціальностей.

Інфраструктура товарного ринку : навчальний посібник / В.М. Пилявець, В.В. Озима, В.П. Заруба.  – К. : Аграрна освіта, 2015. –  255 с.
У навчальному посібнику розкрито сутність інфраструктури товарного ринку та її роль у ринковій економіці, види та умови здійснення ефективної діяльності окремими ланками інфраструктури товарного ринку, методи раціональної організації та планування діяльності підприємств та організацій інфраструктури товарного ринку, систему показників інфраструктури товарного ринку та методи їх формування.
Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і, викладачів вищих навчальних закладів. Навчальний посібник буде корисний також науковцям і фахівцям-практикам у сфері товарного обігу, комерційної діяльності, маркетингу.
Казначейська справа: навчальний  посібник /К.С. Опалко, І.І. Булах, Н.О. Соколовська та ін. – К. : Аграрна освіта, 2014. – 296 с.
Розкрито сутність та принципи організації платіжної системи виконання бюджетів; системи електронних платежів, казначейське обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та видатками, облік і звітність щодо виконання бюджетів, контроль у системі Казначейства України.
Висвітлено історичні аспекти становлення й розвитку національного Казначейства, його структуру та функції.
Моніторинг шкідників сільськогосподарських культур : підручник / [Довгань С.В., Доля М.М., Мороз М.С., Борзих О.І., Ющенко Л.П.]. – К.: Агроосвіта, 2014. – 279 с.

У підручнику описано новітні методи виявлення та обліку шкідників сільськогосподарських культур, визначення шкідливого впливу комах на культурні рослини, економічні пороги шкідливості, які базуються на сучасних розробках учених ентомологів, як українських, так і зарубіжних.

Організація юридичної служби в суспільному виробництві: навчальний посібник/ Катушинська Л.С. – К., 2010. –197 с.

Висвітлено основні питання порядку та правил здійснення обов’язків юрисконсульта, ведення правової документації, а також здійснення договірної та претензійно-позовної роботи.

Основи господарського права: навчальний посібник // Кульчіцький С.А. – К., 2009. – С. 128.

Висвітлюються основні правові інститути загальної частини господарського права та питання правового регулювання окремих сфер господарської діяльності. Розкрито зміст основних нормативних актів господарського законодавства та їх роль у регулюванні суспільних відносин.


Оцінка земель : підручник / М.Г. Ступень, О.Я. Микула, С.С. Радомський та ін.; за заг. ред. М.Г. Ступеня. – К.: Агро-освіта, 2014. – 373 с.
Викладено теоретичні основи оцінки земель, розкрито районування території під час земельно-оціночних робіт, теоретичні основи і методичні засоби бонітування ґрунтів, загальні принципи і завдання економічної оцінки земель, її методику основи внутрігосподарської, грошової та експертної оцінки земель.
Для студентів землевпорядних факультетів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців і практиків у сфері регулювання земельних відносин, власників землі та землекористувачів.

Реєстрація земельних ділянок : підручник / М.Г. Ступень, О.Ф. Ковалишин, С.О. Малахова, та ін.; за заг. ред. М.Г. Ступеня. – К.: «Агроосвіта», 2014. – 359 c.
У підручнику опрацьовано питання створення системи реєстрації земельних ділянок та речових прав на них. Розкрито роль реєстрації земельних ділянок та нерухомого майна під час регулювання земельних відносин, про-цесуальний порядок реєстрації земельних ділянок та речових прав на них, технічні аспекти виконання землевпорядних та реєстраційних робіт.
Підручник призначений для фахівців державних землевпорядних організацій і студентів землевпорядного факультету вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Родентологія : навч. посіб. / Бондарева Л.М., Леженіна І.П., Лапа С.В., Васильєва Ю.В. – К.: Агроосвіта, 2015. – 292 с.
У навчальному посібнику узагальнено новітні дані з біології, екології, поширення і шкідливості головних видів гризунів і зайцеподібних України. Значне місце відведено систематиці, розробці сучасних методів обліку і прогнозування динаміки чисельності гризунів. Висвітлено заходи, спрямовані на регулювання чисельності шкідливих видів цих груп .
В окремому розділі вміщено лабораторно-практичні заняття. Розглянуто особливості морфології та анатомії гризунів, головні методи їх обліку. Наведено стислий визначник гризунів України та характеристику основних видів, яка містить поширення, морфологію, біологічні особливості, господарське значення та сучасний стан їх чисельності.
Призначено для студентів, викладачів, аспірантів аграрних вищих навчальних закладів, а також фахівців сільськогосподарського виробництва, фермерів і власників присадибних та садово-дачних ділянок.

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: навч. посіб. / О.В. Гордієнко, О.І. Кулініч, Ю.В. Петренко. – К.: Аграрна освіта, 2011. – 291 с.

Розкрито тенденції, закономірності, принципи та фактори розміщення продуктивних сил; особливості розміщення природно-ресурсного потенціалу України та дано його економічну оцінку; показано економічне районування і територіальну організацію продуктивних сил; науково-технічний прогрес, виробничий та науковий потенціал; міжгалузеві комплекси та подано їх характеристику; висвітлено регіональну економіку та регіональну економічну політику України.

Страхові послуги: навч. посіб. / Мойсеєнко В.Ю., Шевчик В.П., Щербак О.О. – К.: Аграрна освіта, 2013. – 334 с.

Розглянуто теоретичні та практичні питання організації страхової діяльності, необхідність і сутність страхування майнових інтересів юридичних і фізичних осіб; методи та способи організації роботи страховика щодо реалізації страхових послуг; умови особистого, майнового страхування та страхування відповідальності; поглиблене вивчення механізму надання страхових послуг; пошук нових методів захисту та відшкодування втрат як фізичним, так і юридичним особам, проведення аналізу ринку страхових послуг.

Навчальний посібник рекомендований для студентів спеціальності “Фінанси і кредит” та практиків, що займаються страховою діяльністю.

Технічна ентомологія / [уклад. М.С. Мороз]. – К.: «Агроосвіта», 2015. – 105 с.

Українсько-англійський тлумачний словник-довідник містить близько 500 термінів, що використовуються в технічній ентомології – новій галузі прикладної ентомології, предметом якої є створення й відтворення культур корисних комах як штучних популяцій із заданими властивостями.

Для студентів, фахівців науки і практики із захисту рослин, агробіологічного й екологічного профілю.

Товарна політика комерційних підприємств : навч. посіб./
Л.Д. Рижмань, Д.І. Рижмань. –  К. : Аграрна освіта,  2014. –  405 c.

У посібнику висвітлено суть, значення, основні вимоги і завдання системи товарної політики; маркетингові комунікації, класифікаційні ознаки товару, управління товарним асортиментом та якістю товарів і послуг; конкурентоспроможність товару, дизайн та оцінка ризику нового товару, рейтинг та імідж товару, порядок його визначення.

Рекомендовано для студентів денної та заочної (дистанційної) форм навчання. Буде корисним керівникам і фахівцям комерційних підприємств.

Фармакологія: навчальний  посібник/ О.К. Гальчинська . – К.: Аграрна освіта, 2013. –525 с.
Навчальний посібник складено відповідно до діючої програми для аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації зі спеціальності 5.11010101 «Ветеринарна медицина» з дисципліни «Фармакологія».
У навчальному посібнику приділено увагу рецептурі, правилам виписування рецептів, технології виготовлення лікарських форм. Висвітлено питання загальної фармакології  – загальні закономірності дії і шляхи введення лікарських речовин в організм тварин та принципи дозування.
Він складається з 4 розділів: «Рецептура», «Загальна фармакологія», «Спеціальна фармакологія» та «Ветеринарна фітотерапія».
Навчальний посібник включає питання для самоконтролю, тестові завдання та зразки рецептів для виписування.
У додатках наведена довідкова інформація, необхідна для засвоєння теоретичного матеріалу і проведення лабораторних занять; викладено питання, що стосується державного нормування реєстрації, регулювання виробництва та обігу ветеринарних препаратів, субстанцій та засобів ветеринарної медицини.

Фізіологія лактації / В.І. Костенко, Г.Г. Хоменко. – К.: «Агроосвіта», 2015.– 132 с.

Підручник призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 8.09010201 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ОКР «Магістр».

Фінанси: навчальний посібник В.М. Пилявець, М.Т. Пилявець. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 306 с.

Висвітлено теоретичні основи фінансових відносин, розглянуто процеси формування, розподілу і використання централізованих та децентралізованих фондів грошових коштів держави, підприємств різних форм власності, а також основні напрями зміцнення фінансів, фінансової системи, заходи щодо подолання інфляції, бюджетного дефіциту.

 

 

 

 

(Visited 424 times, 13 visits today)