• Ветеринарна медицина

  • Back

1. Ветеринарне акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільсько-
господарських тварин : навчальний посібник / В.М. Овчарук, Н.П. Овча-
рук, В.А. Яблонський, Н.М. Сорока. – Київ : НМЦ “Агроосвіта”, 2019. – 300 с.

2. Анатомія свійських тварин: Підручник / С. К. Рудик, Ю. О. Павловський,Б. В. Криштофорова та ін.; За ред С. К. Рудика. — К.: Аграрна освіта,
2001. — 575 с.: іл.

3. Калініна О.С., Панікар І.І., Скибіцький В.Г. Ветеринарна
вірусологія: Підручник. — К.: Вища освіта, 2004. — 432 с.: іл.

4. Яблонський В. А., Хомин С. П., Калиновський Г. М., Харута Г. Г., Харен-
ко М. І. Завірюха В. І., Любецький В. Й.
Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тва-
рин з основами андрології. / За редакцією В. А. Яблонського та С. П. Хомина.
Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2006 – 592 с.

5. Паразитологія та інвазійні хвороби тварин: Підручник / В. Ф. Галат, А. В.
Березовський, М. П. Прус, Н. М. Сорока; За ред. В. Ф. Галата — К.: Вища
освіта, 2003. — 464 с.: іл.

6. Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських
тварин: навчальний посібник /О.М. Єрохіна. – К. : Аграрна освіта,
2014. – 431 c.

7. Мазуркевич А.Й., Данілов В.Б., Куц Н.В. Патофізіологія
тварин. Практикум. — К.: Мета, 2003. — 176 с., іл.

8. Яблонський В. А.
Практичне акушерство, гінекологія та біотехнологія від-
творення тварин з основами андрології. — К.: Мета, 2002. —
319 с.: іл.

9. Каришева А. Ф.
Спеціальна епізоотологія: Підручник. — К.: Вища освіта,
2002. — 703 с.

10. Практикум із сільськогосподарської ентомології: Навчаль-
ний посібник / За ред. Б.М. Літвінова. – К.: Аграрна освіта, 2009. –
301 с.

11. Морфологія сільськогосподарських тварин / В.Т. Хомич,
С.К. Рудик, В.С. Левчук та ін.; За ред. В.Т. Хомича. — К.:
Вища освіта, 2003. — 527 с.: іл.

12. Судаков М. О. та ін.
Внутрішні незаразні хвороби тварин: Підручник. — 2-ге
вид., доп. / М. О. Судаков, М. І. Цвіліховський, В. І. Береза та ін.;
За ред. М. О. Судакова. — К.: Мета, 2002. — 352 с.: іл.

13. Цвіліховський М.І., Береза В.І., Січкар В.С., Голопура С.І.,
Грушанська Н.Г., Скиба О.О., Лазаренко П.В., Руденко А.А.,
Якимчук О.М. Внутрішні незаразні хвороби тварин : підручник. – 3-є видання,
перероблене та доповнене /за ред. М.І. Цвіліховського. – К. : Аграрна освіта,
2014. – 614 с.

14. Атлас анатомії свійських тварин. Синдесмологія. Міологія. Костюк В.К.; Навчальний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2007. -76 с.

15. Акушерство,  гінекологія  та штучне  осіменіння  сільськогос‐
подарських  тварин:  навчальний  посібник  /  Г.Г.  Харута,  С.С.  Волков,
І.М. Плахотнюк, С.А. Власенко, М.В. Вельбівець, Б.П. Івасенко та ін. – К.:
Аграрна освіта, 2013. –  445 c.

16. Ветеринарна фармакологія: навчальний посібник /О.К. Галь-
чинська. – К.: Аграрна освіта, 2013. – 525 с.

17. Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин : навч. посіб.
/ В.І. Ніколаєвич. – К. : Аграрна освіта, 2014. – 511 c.

18. Пономар  С.І. Словник  паразитологічних  ветери‐
нарних  термінів  українською,  російською,  англійською
та латинською мовами /  Пономар С.І.,  Боньковська С.Г.,
Боньковський О.А. ; за ред. С.І. Пономаря. – К. : Аграрна
освіта, 2011. –  160 с.

19. Акушерство,  гінекологія  та  біотехнологія  відтворення  тва‐
рин :  навчально‐методичний  посібник / [Дудус  Т. В.  та ін.]. –
К. :  Агроосвіта, 2014. – 174 с.

20. Пономар С.І.
Довідник з диференціювання збудників інвазійних хвороб
тварин / Пономар С.І., Гончаренко В.П., Соловйова Л.М. ; за ред.
С.І. Пономаря. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 327 с.

21. Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тварин /
[В.І. Левченко, В.І. Головаха, І.П.Кондрахін та ін.] ; за ред. В.І. Лев-
ченка. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 437 с.

22.  Ветеринарна  мікотоксикологія  :  навч.  посіб. / Духниць‐
кий В.Б., Хмельницький  Г.О., Бойко  Г.В.,  Іщенко В.Д. – К. : Аг‐
рарна освіта, 2011. – 240 с.

23. Патофізіологія тварин : підручник /  [Мазуркевич А.Й., Тара‐
севич В.Л., Данілов В.Б. та ін.]. –  К. : Агроосвіта, 2013. –  414 с. 

24. Ветеринарна імунологія. Практикум : навч. посіб. / [Мазур‐
кевич А. Й. та ін.]. — К. : Агроосвіта, 2014. – 168 c.

25. Ветеринарна  імунологія  :  навч.  посіб. / [А.М. Головко,
Т.І. Фотіна, В.Ю. Кассіч та ін.]. – К. : «Аграрна освіта», 2011. – 160 с.

26. Букалова Н.В.
Ветеринарно-санітарна експертиза кормів, кормових добавок та сиро-
вини для їх виробництва : навч. посіб. / Букалова Н.В., Богатко Н.М.,
Хіцька О.А. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 461 с.

27. Ветеринарна санітарна мікробіологія : навч. посіб. / А.М. Головко,
І.О. Рубленко. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 284 с.

28. Біотехнологія: Підручник / В.Г. Герасименко, М.О. Гера-
сименко, М.І. Цвіліховський та ін.; Під общ. ред. В.Г. Гера-
сименка. — К.: Фірма «ІНКОС», 2006. — 647 с.

29. Латинська мова: навч. посіб. / В.І. Семілетко, С.Б. Столбецька,
С.Д. Карпенко. – К.: Аграрна освіта, 2011. – 169 с.

30. Атлас анатомії свійських тварин. Остеологія. Костюк В.К.; Навч. пос. -К.: Аграрна освіта, 2001. -78с.

(Visited 448 times, 1 visits today)